s.

haughtiness, pride.

s.

Ընդվզելն. ըմբոստութիւն.

Ամբարհաւաճութիւն եւ ընդվզանքն՝ ի վերայ դիմաց երեւեալ լինին. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընդվզանք
accusatif ընդվզանս
génitif ընդվզանաց
locatif ընդվզանս
datif ընդվզանաց
ablatif ընդվզանաց
instrumental ընդվզանաւք