va.

to cause to run.

ն.

Տալ ընթանալ. յառաջ վարել. վազցընել, առաջ քշել՝ տանիլ.

Որ ընթացուցանեն զճանապարհորդն ի դուռն կենաց եւ փրկութեան։ Յառաւելութիւն բարեաց զմեզ ընթացուցանեն։ Ի կատարումն ընթացուցանեն հաճոյիցն Աստուծոյ. (Յճխ.։)

Ընդ խաւար որպէս ի լոյս ընթացուցանելն. (Լմբ. ատ.։)

Ընթացոյց զնա (յերկրէ) յերկինս. (Եփր. համաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ընթացուցանեմ
դու ընթացուցանես
նա ընթացուցանէ
մեք ընթացուցանեմք
դուք ընթացուցանէք
նոքա ընթացուցանեն
Imparfait
ես ընթացուցանեի
դու ընթացուցանեիր
նա ընթացուցանէր
մեք ընթացուցանեաք
դուք ընթացուցանեիք
նոքա ընթացուցանեին
Aoriste
ես ընթացուցի
դու ընթացուցեր
նա ընթացոյց
մեք ընթացուցաք
դուք ընթացուցէք
նոքա ընթացուցին
Subjonctif
Présent
ես ընթացուցանիցեմ
դու ընթացուցանիցես
նա ընթացուցանիցէ
մեք ընթացուցանիցեմք
դուք ընթացուցանիցէք
նոքա ընթացուցանիցեն
Aoriste
ես ընթացուցից
դու ընթացուսցես
նա ընթացուսցէ
մեք ընթացուսցուք
դուք ընթացուսցջիք
նոքա ընթացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընթացուցաներ
դուք մի՛ ընթացուցանէք
Impératif
դու ընթացո՛
դուք ընթացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ընթացուցանիջիր
դուք ընթացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընթացուսջի՛ր
դուք ընթացուսջի՛ք