cf. ԹԱԽԱՆՁԵՄ. παρενοχλέω, δυσωπέω fastidium do, pudore affico, flecto, exoro

Թախանձեցոյց զնա եւ պարտասեցոյց զնա մինչեւ ցմահ. (Դտ. ՟Ժ՟Զ. 16։)

Թուի թէ զքեզ այսպիսեօք թախանձեցուցից բանիւք. (Ածաբ. աղք.։)

Ո՞ւմ թախանձեցուցանէք զիս քահանայանալ. (Փարպ.։)

Թախանձեցուցանէր զնա՝ տեսանել զմիմեանս, եւ առնել սէր եղբայրական. (Կաղանկտ.։)

Մի՛ զոք աղաչելով թախանձեցուսցես։ Զմիանգամ ասացեալն կրկնելով չկամեցաւ ասել, զի մի՛ թախանձեցուսցէ զլսօղսն. (Մագ. ՟Ծ՟Թ. եւ Մագ. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թախանձեցուցանեմ
դու թախանձեցուցանես
նա թախանձեցուցանէ
մեք թախանձեցուցանեմք
դուք թախանձեցուցանէք
նոքա թախանձեցուցանեն
Imparfait
ես թախանձեցուցանեի
դու թախանձեցուցանեիր
նա թախանձեցուցանէր
մեք թախանձեցուցանեաք
դուք թախանձեցուցանեիք
նոքա թախանձեցուցանեին
Aoriste
ես թախանձեցուցի
դու թախանձեցուցեր
նա թախանձեցոյց
մեք թախանձեցուցաք
դուք թախանձեցուցէք
նոքա թախանձեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թախանձեցուցանիցեմ
դու թախանձեցուցանիցես
նա թախանձեցուցանիցէ
մեք թախանձեցուցանիցեմք
դուք թախանձեցուցանիցէք
նոքա թախանձեցուցանիցեն
Aoriste
ես թախանձեցուցից
դու թախանձեցուսցես
նա թախանձեցուսցէ
մեք թախանձեցուսցուք
դուք թախանձեցուսցջիք
նոքա թախանձեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թախանձեցուցաներ
դուք մի՛ թախանձեցուցանէք
Impératif
դու թախանձեցո՛
դուք թախանձեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թախանձեցուցանիջիր
դուք թախանձեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թախանձեցուսջի՛ր
դուք թախանձեցուսջի՛ք