cf. ԹԱԽԾՈՒԹԻՒՆ. ἁηδία moeror

Զթախծանս զամենայն ի բաց ընկեցեալ. (Նիւս. երգ.։)

Ընչից կորստեամբ ի բախձանս զմեզ արկանելով. (Ոսկ. անոմ. ՟Դ։)

Տրտում թախծանօք անցեալ գնացի. (Յհ. կթ.։)

Կողկողագին թախծանօք հոգւոյ։ Ողորմագին թախծանօք հեծէ։ Դարձցին վտանգք թախծանացն ի հոգեւոր խրախճանութիւն. (Նար. ՟Ի՟Գ. ՟Ի՟Դ. ՟Լ՟Բ։)

Սրբադեղ առնուլ ... փոքր ինչ թախծանօք բուժել ի բազում մաղասոյն. (Վրք. հց. ձ։)