va.

to saddden, to afflict, to make desolate.

ն.

Տալ թախծել. տխրեցուցանել. զկծեցուցանել.

Ռոճկօքն՝ զոր առաքեաց թագաւորաց հեթանոսաց, յաճախեաց եւ թախծեցոյց զժողովուրդն. (Եփր. մն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թախծեցուցանեմ
դու թախծեցուցանես
նա թախծեցուցանէ
մեք թախծեցուցանեմք
դուք թախծեցուցանէք
նոքա թախծեցուցանեն
Imparfait
ես թախծեցուցանեի
դու թախծեցուցանեիր
նա թախծեցուցանէր
մեք թախծեցուցանեաք
դուք թախծեցուցանեիք
նոքա թախծեցուցանեին
Aoriste
ես թախծեցուցի
դու թախծեցուցեր
նա թախծեցոյց
մեք թախծեցուցաք
դուք թախծեցուցէք
նոքա թախծեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թախծեցուցանիցեմ
դու թախծեցուցանիցես
նա թախծեցուցանիցէ
մեք թախծեցուցանիցեմք
դուք թախծեցուցանիցէք
նոքա թախծեցուցանիցեն
Aoriste
ես թախծեցուցից
դու թախծեցուսցես
նա թախծեցուսցէ
մեք թախծեցուսցուք
դուք թախծեցուսցջիք
նոքա թախծեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թախծեցուցաներ
դուք մի՛ թախծեցուցանէք
Impératif
դու թախծեցո՛
դուք թախծեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թախծեցուցանիջիր
դուք թախծեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թախծեցուսջի՛ր
դուք թախծեցուսջի՛ք