adj.

worked in felt.

adj.

Կազմեալ ի թաղւոյ. կաճեղէն. քէչէ.

Թաղեայ պատկերացն խօսել տային. (Վրդն. պտմ.։)

Թաթարք պաշտօն ինչ ոչ ունէին, բայց միայն պատկերս թաղեայ, զոր տակաւին կրեն ընդ ինքեանս ի պէտս կախարդութեան. (Մաղաք. աբեղ.։)

Արարեալ էին իբր մարդիկս թաղեայս, եւ զգեցուցեալ իրս փայլփլունս։ Հարցեն զթաղեայ մարդիկն. (Մարթին.։)