s.

felt cloak;
cf. Թաղ;
cf. Կաճ;

bot.

wild artichoke.

cf. ԹԱՂ 3, եւ ԿԱՃ։

Իսկ ի բառս Գաղիան. դնի

Թաղիք, կամ կառն. որպէս փուշ ինչ կամ փշալից. (գուցէ որպէս բրդոտ կանկառ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թաղիանամ, ացայ

Թաղիմ, եցայ

Ութաղի

Voir tout