vn.

to harden, to become hardened.

չ.

Իբրու թաղ կամ թաղիք լինել. թաղկիլ.

Հաստացեալ թաղիացեալ լինի ուրեք միսն. (Վրդն. ղեւտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թաղիանամ
դու թաղիանաս
նա թաղիանայ
մեք թաղիանամք
դուք թաղիանայք
նոքա թաղիանան
Imparfait
ես թաղիանայի
դու թաղիանայիր
նա թաղիանայր
մեք թաղիանայաք
դուք թաղիանայիք
նոքա թաղիանային
Aoriste
ես թաղիացայ
դու թաղիացար
նա թաղիացաւ
մեք թաղիացաք
դուք թաղիացայք
նոքա թաղիացան
Subjonctif
Présent
ես թաղիանայցեմ
դու թաղիանայցես
նա թաղիանայցէ
մեք թաղիանայցեմք
դուք թաղիանայցէք
նոքա թաղիանայցեն
Aoriste
ես թաղիացայց
դու թաղիասցիս
նա թաղիասցի
մեք թաղիասցուք
դուք թաղիասջիք
նոքա թաղիասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թաղիանար
դուք մի՛ թաղիանայք
Impératif
դու թաղիացի՛ր
դուք թաղիացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թաղիասջի՛ր
դուք թաղիասջի՛ք