vn.

cf. Թաղկիմ.

չ.

ԹԱՂԿԱՆԱԼ. cf. ԹԱՂԿԻԼ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թաղկանամ
դու թաղկանաս
նա թաղկանայ
մեք թաղկանամք
դուք թաղկանայք
նոքա թաղկանան
Imparfait
ես թաղկանայի
դու թաղկանայիր
նա թաղկանայր
մեք թաղկանայաք
դուք թաղկանայիք
նոքա թաղկանային
Aoriste
ես թաղկացայ
դու թաղկացար
նա թաղկացաւ
մեք թաղկացաք
դուք թաղկացայք
նոքա թաղկացան
Subjonctif
Présent
ես թաղկանայցեմ
դու թաղկանայցես
նա թաղկանայցէ
մեք թաղկանայցեմք
դուք թաղկանայցէք
նոքա թաղկանայցեն
Aoriste
ես թաղկացայց
դու թաղկասցիս
նա թաղկասցի
մեք թաղկասցուք
դուք թաղկասջիք
նոքա թաղկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թաղկանար
դուք մի՛ թաղկանայք
Impératif
դու թաղկացի՛ր
դուք թաղկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թաղկասջի՛ր
դուք թաղկասջի՛ք