s.

woman's cap (in form of an earthen pot).

s.

Գլխարկ կանանց ի ձեւ թաղարի.

Մի՛ ծամակալս ի ծամս, մի՛ տեռակալս, եւ թաղհարս ի գլուխս. (Ոսկ. եփես. ՟Ի. (չի՛ք ի յն։))