cf. Թաղթ.

Նոյն է ընդ Թաղթ։ Իսկ ի Հին բռ. Թայլ՝ կոչի նաեւ Կոտոբ, եւ Փելոնիա։

Իսկ զոր գրէ (Վրդն. ծն.) զծառոյն սաբեկայ,

Ոմանք ասեն թայլ գոլ.

ուղիղ եւս երեւի՝ ըստ լուսանցից միոյ օրինակի,

Թոյլ գոլ. քանզի սաբաք ըստ եբր. է թոյլ տալ, թողուլ։