s.

thickness;
viscidity, tenacity.

s.

Թանձրութիւն. խտութիւն.

Խաւար ամբարշտութեան թանձրամածութեամբ ունելոց է զսուրբ եկեղեցիս մեր. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թանձրամածութիւն թանձրամածութիւնք
accusatif թանձրամածութիւն թանձրամածութիւնս
génitif թանձրամածութեան թանձրամածութեանց
locatif թանձրամածութեան թանձրամածութիւնս
datif թանձրամածութեան թանձրամածութեանց
ablatif թանձրամածութենէ թանձրամածութեանց
instrumental թանձրամածութեամբ թանձրամածութեամբք