s.

foundness for theatres and public spectacles.

s.

Սիրելն զթատերս. սէր խաղուց ի տեսարանս.

Յոմանս թատերասիրութեան խորհուրդս արկանէ դեւն. (Մանդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թատերասիրութիւն թատերասիրութիւնք
accusatif թատերասիրութիւն թատերասիրութիւնս
génitif թատերասիրութեան թատերասիրութեանց
locatif թատերասիրութեան թատերասիրութիւնս
datif թատերասիրութեան թատերասիրութեանց
ablatif թատերասիրութենէ թատերասիրութեանց
instrumental թատերասիրութեամբ թատերասիրութեամբք