va.

to render sanious, to make purulent, to corrupt.

ն.

Թարախալից առնել. թարախոտել.

Եհար զմարմին նորա (Յովբայ) ... թարախեցոյց զնա, եւ որդունս եռացոյց ի նմանէ. (Սարգ. յկ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թարախեցուցանեմ
դու թարախեցուցանես
նա թարախեցուցանէ
մեք թարախեցուցանեմք
դուք թարախեցուցանէք
նոքա թարախեցուցանեն
Imparfait
ես թարախեցուցանեի
դու թարախեցուցանեիր
նա թարախեցուցանէր
մեք թարախեցուցանեաք
դուք թարախեցուցանեիք
նոքա թարախեցուցանեին
Aoriste
ես թարախեցուցի
դու թարախեցուցեր
նա թարախեցոյց
մեք թարախեցուցաք
դուք թարախեցուցէք
նոքա թարախեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թարախեցուցանիցեմ
դու թարախեցուցանիցես
նա թարախեցուցանիցէ
մեք թարախեցուցանիցեմք
դուք թարախեցուցանիցէք
նոքա թարախեցուցանիցեն
Aoriste
ես թարախեցուցից
դու թարախեցուսցես
նա թարախեցուսցէ
մեք թարախեցուսցուք
դուք թարախեցուսցջիք
նոքա թարախեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թարախեցուցաներ
դուք մի՛ թարախեցուցանէք
Impératif
դու թարախեցո՛
դուք թարախեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թարախեցուցանիջիր
դուք թարախեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թարախեցուսջի՛ր
դուք թարախեցուսջի՛ք