vn.

to become sanious, to be purulent, full of corrupted matter.

ձ.

φλεγμαίνω intumesco Շարաւ կապել. խղխայթիլ. այտնուլ եւ փտիլ. թարխօտիլ.

Թարախեցան վէրք քո. (Նաւում. ՟Գ. 19։)

Բազմապատիկ մեղօք թարախեալ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ։)