s.

matter, sanies, corrupted matter.

s.

ἱχώρ sanies, tabum, pus Շարաւ. խղխայթ. փտութիւն եւ նեխութիւն վիրաց եւ կեղոյ՝ յապականութենէ մսոյ եւ արեան. թ. իրին. (լծ. հյ. երր)։

Առեալ խեցի՝ քերէր զթարախն։ Մաշեցի զկոշտս երկրի առ ի զթարախս քերելոյ. (Յոբ. ՟Բ. 8։ ՟Է. 5։)

Աղբերք թարախոց։ Աղբերս թարախաց. (Իսիւք.։ Վանակ.։)

Թարախօք վիրացն. (Արշ.։)

Մաքրեաց ի թարախոյն. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ։)

Թարախ մթերից, կամ վիրիս, կամ պղծութեան մեղաց. (Նար.։)

Որդունք ծնանին ի թարախս նեխմանցն (մսոյ)։ Էառ ի նեխեալ եւ հոտեալ թարախէ (մեռելոյն). (Վրք. հց. ՟Գ. եւ ՟Զ։)

Իբրեւ զթարախ եւ զփուտ ի վեր երեւեալ. (Բրս. հց.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թարախալից

Թարախածոր

Թարախածուծ

Թարախարդել

Թարախեցուցանեմ, ուցի

Թարախիմ, խեցայ

Voir tout