va.

cf. Թաւալեմ.

ն.

κυλέω, κατακυλέω, προσκυλέω verso, roto, volvo, voluto, advolvo ἁποκυλέω devolvo, volvendo amoveo Թաւալ տալ. թաւալել. տապալել. հոլովել. գլել, գլորել. (յն. գիլէ՛օ. եբր. կալալ). գլորցնել, գլորտըկել, թապլել, թապըլտըկել.

Թաւալեցուցէ՛ք վէմս մեծամեծս ի բերան այրին։ Թաւալեցուցէ՛ք ինձ այսր վէմ մի մեծ։ Թաւալեցուցից զքեզ ի վիմացդ։ Թաւալեցոյց վէմ մի ի դուռն գերեզմանին։ Ի բաց թաւալեցոյց զվէմն ի դրաց գերեզմանին, կամ ի գերեզմանէ անտի։ Թաւալեցոյց ընկէց զմարմին նորա ի գահոյից անտի. (Յես. ՟Ժ. 18. ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Դ. 33։ Երեմ. ՟Ծ՟Ա. 25։ Մտթ. ՟Ի՟Ը. 2։ Մրկ. ՟Ժ՟Ե. 26։ ՟Ժ՟Զ. 3. եւ 4։ Յուդթ. ՟Ժ՟Գ. 11։)

որպէս եւ կր.

Գտին զվէմն թաւալեցուցեալ ի գերեզմանէ անտի. (Ղկ. ՟Ի՟Դ. 2.) նոյնպէս է ըստ յն. եւ (Մրկ. ՟Ժ՟Զ. 4։)

Զմազն թաւալեցոյց ի ձէթն. այսինքն շաղախեաց. մալակոնեց. (Հ=Յ. յնվր. ՟Ժ՟Թ.։)

Ոչ ընդունայն զաստուածային բանն լեզուօք թաւալեցուցանել, այլ հաստատել վարուք. իբր յածեցուցանել. (կամ ռմկ. լըղըրճըկել) (Վանակ. յոբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թաւալեցուցանեմ
դու թաւալեցուցանես
նա թաւալեցուցանէ
մեք թաւալեցուցանեմք
դուք թաւալեցուցանէք
նոքա թաւալեցուցանեն
Imparfait
ես թաւալեցուցանեի
դու թաւալեցուցանեիր
նա թաւալեցուցանէր
մեք թաւալեցուցանեաք
դուք թաւալեցուցանեիք
նոքա թաւալեցուցանեին
Aoriste
ես թաւալեցուցի
դու թաւալեցուցեր
նա թաւալեցոյց
մեք թաւալեցուցաք
դուք թաւալեցուցէք
նոքա թաւալեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թաւալեցուցանիցեմ
դու թաւալեցուցանիցես
նա թաւալեցուցանիցէ
մեք թաւալեցուցանիցեմք
դուք թաւալեցուցանիցէք
նոքա թաւալեցուցանիցեն
Aoriste
ես թաւալեցուցից
դու թաւալեցուսցես
նա թաւալեցուսցէ
մեք թաւալեցուսցուք
դուք թաւալեցուսցջիք
նոքա թաւալեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թաւալեցուցաներ
դուք մի՛ թաւալեցուցանէք
Impératif
դու թաւալեցո՛
դուք թաւալեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թաւալեցուցանիջիր
դուք թաւալեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թաւալեցուսջի՛ր
դուք թաւալեցուսջի՛ք