va.

to render thick with branches;
to make hairy or hirsute.

ն.

δασύνω denso, pilosum reddo Տալ թաւանալ. ոստովք կամ գիսովք ծածկել. առագաստել.

Լերկ, եւ մերկ առ ճշմարտութիւնն է իմաստուն. ապա եթէ ուրեք՝ եւ զսա ծածկեսցէ եւ թաւացուսցէ յաղագս հարկաւոր ժամանակաց. (Փիլ. լին. ՟Դ. 203։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թաւացուցանեմ
դու թաւացուցանես
նա թաւացուցանէ
մեք թաւացուցանեմք
դուք թաւացուցանէք
նոքա թաւացուցանեն
Imparfait
ես թաւացուցանեի
դու թաւացուցանեիր
նա թաւացուցանէր
մեք թաւացուցանեաք
դուք թաւացուցանեիք
նոքա թաւացուցանեին
Aoriste
ես թաւացուցի
դու թաւացուցեր
նա թաւացոյց
մեք թաւացուցաք
դուք թաւացուցէք
նոքա թաւացուցին
Subjonctif
Présent
ես թաւացուցանիցեմ
դու թաւացուցանիցես
նա թաւացուցանիցէ
մեք թաւացուցանիցեմք
դուք թաւացուցանիցէք
նոքա թաւացուցանիցեն
Aoriste
ես թաւացուցից
դու թաւացուսցես
նա թաւացուսցէ
մեք թաւացուսցուք
դուք թաւացուսցջիք
նոքա թաւացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թաւացուցաներ
դուք մի՛ թաւացուցանէք
Impératif
դու թաւացո՛
դուք թաւացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թաւացուցանիջիր
դուք թաւացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թաւացուսջի՛ր
դուք թաւացուսջի՛ք