Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թափանցեցուցանեմ
դու թափանցեցուցանես
նա թափանցեցուցանէ
մեք թափանցեցուցանեմք
դուք թափանցեցուցանէք
նոքա թափանցեցուցանեն
Imparfait
ես թափանցեցուցանեի
դու թափանցեցուցանեիր
նա թափանցեցուցանէր
մեք թափանցեցուցանեաք
դուք թափանցեցուցանեիք
նոքա թափանցեցուցանեին
Aoriste
ես թափանցեցուցի
դու թափանցեցուցեր
նա թափանցեցոյց
մեք թափանցեցուցաք
դուք թափանցեցուցէք
նոքա թափանցեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թափանցեցուցանիցեմ
դու թափանցեցուցանիցես
նա թափանցեցուցանիցէ
մեք թափանցեցուցանիցեմք
դուք թափանցեցուցանիցէք
նոքա թափանցեցուցանիցեն
Aoriste
ես թափանցեցուցից
դու թափանցեցուսցես
նա թափանցեցուսցէ
մեք թափանցեցուսցուք
դուք թափանցեցուսցջիք
նոքա թափանցեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թափանցեցուցաներ
դուք մի՛ թափանցեցուցանէք
Impératif
դու թափանցեցո՛
դուք թափանցեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թափանցեցուցանիջիր
դուք թափանցեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թափանցեցուսջի՛ր
դուք թափանցեցուսջի՛ք