vn.

to become hidden, to remain concealed.

չ.

Թաքուն մնալ. թաքչել.

Ի քէն այսպիսի այր պատուեսցի, զի մի՛ թագնասցի, որոյ եւ անունն գրեալ է ի դպրութեան կենաց. (Մագ. ՟Ժ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թաքնանամ
դու թաքնանաս
նա թաքնանայ
մեք թաքնանամք
դուք թաքնանայք
նոքա թաքնանան
Imparfait
ես թաքնանայի
դու թաքնանայիր
նա թաքնանայր
մեք թաքնանայաք
դուք թաքնանայիք
նոքա թաքնանային
Aoriste
ես թաքնացայ
դու թաքնացար
նա թաքնացաւ
մեք թաքնացաք
դուք թաքնացայք
նոքա թաքնացան
Subjonctif
Présent
ես թաքնանայցեմ
դու թաքնանայցես
նա թաքնանայցէ
մեք թաքնանայցեմք
դուք թաքնանայցէք
նոքա թաքնանայցեն
Aoriste
ես թաքնացայց
դու թաքնասցիս
նա թաքնասցի
մեք թաքնասցուք
դուք թաքնասջիք
նոքա թաքնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թաքնանար
դուք մի՛ թաքնանայք
Impératif
դու թաքնացի՛ր
դուք թաքնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թաքնասջի՛ր
դուք թաքնասջի՛ք