vn.

cf. Թաքչիմ.

ԹԱՔՆՈՒՄ կամ ԹԱԳՆՈՒՄ. cf. ԹԱՔՉԻՄ.

Ոչինչ ի մերոցն զանխլացեալ թաքնու յամենահայեաց աչաց. (Սարկ. քհ.։)

Ընդ անուամբքն նոցին մերթ թաքնու, մերթ յայտնի. (Ոսկ. ես.։)

Տկար հոգին փախչի եւ թագնու։ Հոգիս թագնու, եւ ոչ մեռանիմ. (Վրք. հց. ՟Բ. ՟Ժ՟Դ։)

Թագաւորն խնդրէ սպանանել զիս, եւ ես երթամ թագնուլ։ Երթամ թագնում, եւ դարձեալ գամ. (Վրք. հց. ձ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—նում, եայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թաքնում
դու թաքնուս
նա թաքնու
մեք թաքնումք
դուք թաքնուք
նոքա թաքնուն
Imparfait
ես թաքնուի
դու թաքնուիր
նա թաքնոյր
մեք թաքնուաք
դուք թաքնուիք
նոքա թաքնուին
Aoriste
ես թաքեայ
դու թաքեար
նա թաքեաւ
մեք թաքեաք
դուք թաքեայք
նոքա թաքեան
Subjonctif
Présent
ես թաքնուցում
դու թաքնուցուս
նա թաքնուցու
մեք թաքնուցումք
դուք թաքնուցուք
նոքա թաքնուցուն
Aoriste
ես թաքեայց
դու թաքիցես
նա թաքիցէ
մեք թաքիցուք
դուք թաքիջիք
նոքա թաքիցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թաքնուր
դուք մի՛ թաքնուք
Impératif
դու թաքի՛ր
դուք թաքերո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թաքիջի՛ր
դուք թաքիջի՛ք