adv.

lightly, swiftly;
easily.

adv.

Թեթեւս. թեթեւակի. երագ. դիւրաւ.

Բոկոտն թեթեւաբար ընթանայ. (Արշ.։)

Թեթեւաբար վերաբերութիւն. (Շ. հրեշտ.։)

Ի ծանրութեանց ազատեալ՝ թեթեւաբար կոչողին հետեւեցաւ. (Սկեւռ. լմբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թեթեւաբարոյ

Թեթեւաբարոյութիւն, ութեան

Voir tout