vn.

to be lightened, disburdened, exonerated;

fig.

to ease one's self, to relieve one's self.

չ.

κουφίζομαι, ἑλαφρίζομαι allevor, levior sum, aut velocior Ազատանալ ի ծանրութեանց. դիւրանալ. թօթափիլ. թեթեւնալ.

Թեթեւասցի կատարածն իմ ինձ ծանրացելոյս անօրէնութեամբ. (Նար. ձ։)

Պատերազմունք չարին թեթեւանան ի նմանէ. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Թեթեւացի՛ր յընդունայն խորհրդոցդ. (Ճ. ՟Բ.։)

Մասունք մարմնոյ թեթեւացեալք (եւ) դիւրախաղացք լինին. (Փիլ. քհ. ՟Զ։)

ԹԵԹԵՒԱՆԱԼ. որպէս Թեթեւաթռիչ կամ երագընթաց.

Թեթեւացան հալածիչք մեր ի վերայ լերանց իբրեւ զարծուիս երկնից. (Ողբ. ՟Դ. 19։)

Թեթեւանալ ընդ առաջ տեառն յօդս։ Ի վերայ թեւոց հողմոց թեթեւասցին գնալով. (Արշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թեթեւանամ
դու թեթեւանաս
նա թեթեւանայ
մեք թեթեւանամք
դուք թեթեւանայք
նոքա թեթեւանան
Imparfait
ես թեթեւանայի
դու թեթեւանայիր
նա թեթեւանայր
մեք թեթեւանայաք
դուք թեթեւանայիք
նոքա թեթեւանային
Aoriste
ես թեթեւացայ
դու թեթեւացար
նա թեթեւացաւ
մեք թեթեւացաք
դուք թեթեւացայք
նոքա թեթեւացան
Subjonctif
Présent
ես թեթեւանայցեմ
դու թեթեւանայցես
նա թեթեւանայցէ
մեք թեթեւանայցեմք
դուք թեթեւանայցէք
նոքա թեթեւանայցեն
Aoriste
ես թեթեւացայց
դու թեթեւասցիս
նա թեթեւասցի
մեք թեթեւասցուք
դուք թեթեւասջիք
նոքա թեթեւասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թեթեւանար
դուք մի՛ թեթեւանայք
Impératif
դու թեթեւացի՛ր
դուք թեթեւացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թեթեւասջի՛ր
դուք թեթեւասջի՛ք