adj.

light in the race, rapid, swiftly-rushing, wing-footed, light of foot, light-footed, nimble;

adv.

swiftly, rapidly.

adj.

Թեթեւ յընթացս. արագ, եւ առանց ծանրութեան.

Սլացեալ յարեւմտից յարեւելս թեթեւընթաց ամպով իմոյ կուսութեանս. (Խոր. հռիփս.։)

(Հրեշտակք) թեթեւընթացք, եւ քան զմիտս երագունք. (Յհ. գառն.։)

Թեթեւընթաց եւ ողո՛րկ բանիւն ունայնացեալ գնայ. (Արշ.։)

adv.

Թեթեւ ընթացիւք. երագ.

Զի թեթեւընթաց հասցէ ի բանակն հեբրայեցւոց. (Եփր. թագ.։)