s.

relief, ease (from pain).

s.

Իբր Թեթեւացումն. թեթեւացուցիչ.

Նա էր իմ ցաւոց թեթեւումն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թեթեւումն թեթեւմունք
accusatif թեթեւումն թեթեւմունս
génitif թեթեւման թեթեւմանց
locatif թեթեւման թեթեւմունս
datif թեթեւման թեթեւմանց
ablatif թեթեւմանէ թեթեւմանց
instrumental թեթեւմամբ թեթեւմամբք