adj.

Թերի. պակասաւոր. անկատար.

Ցրուեալ մասունք լուսագեղ առաքինութեանն թերականք ... հաւաքեալ՝ կատարին ըստ Աստուծոյ. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եթերական, ի, աց

Լութերական, աց

Voir tout