adj.

that keeps under the wings;
kept under the wings;
that protects;
protected.

adj.

Թեւապատ. ծածկելով զինքն թեւօք, կամ զայլս ընդ թեւօք.

Յորմէ ահիւ պակուցեալ թեւապարփակ ծածկութիւ դիմացն. (Սկեւռ. աղ.։)

Թեւապարփակ պաշտպանողօրէն գթասիրեալ ի ծնունդս նորոգս. (Նար. ՟Լ՟Գ։)