vn.

to fly.

չ.

Իբր Թեւանալ, կամ վերաթեւել.

Թռչունք լողան խաղան յօդս, եւ այսր անդր թեւեն պատառեն զլոյծ եւ զտարած բնութիւնն. (Վեցօր. ՟Ը։)

Վերանայ թեւեալ յերամն աթոռոցն. (Ճ. ՟Թ.։ (կամ գրելի, վերաթեւեալ։))

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արփաթեւեմ

Թեթեւեմ, եցի

Լուսաթեւեմ, եցի

Հոլաթեւեմ, եցի

Վայրաթեւեմ

Վերաթեւեմ, եցի

Voir tout