s.

scaly, squamous, covered with scales.

adj.

ԹԵՓՈՏ ԹԵՓՈՏԵԱԼ. Որոյ են թեփք. (Ձկունք) թեփոտք եւ թեւաւորք. (Վրդն. ծն.։)

Օձից բնութիւն թեփոտեալ է. (Բրս. թղթ.։)