s.

fig-tree;
—ք, orchard of fig-trees.

s.

συκή, συκέη ficus Ծառ՝ որ բերէ զթուզ. թզի ծառ.

Կարեցին տերեւս թզենւոյ. (Ծն. ՟Գ. 7։)

Եւ ասեն ծառքն ցթզենին. ե՛կ թագաւորեա՛ ի վերայ մեր. եւ ասէ ցնոսա թզենին. (Դատ. ՟Թ. 10։)

Իբր ի սաստիկ իմն ի մրրկէ վաղահասուկ թզենեաց. (Խոր. ՟Գ. 40։)

Տերեւ թզենւոյն կարմրագոյն է (շառագունեալ յօդոց). (Զքր. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թզենի թզենիք
accusatif թզենի թզենիս
génitif թզենի թզենեաց
locatif թզենւոյ թզենիս
datif թզենւոյ թզենեաց
ablatif թզենւոյ թզենեաց
instrumental թզենեաւ թզենեաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ադամաթզենի, նւոյ, նեաց

Ժանտաթզենի, նւոյ, նեաց

Հնդկաթզենի

Մաթզենի

Մոլաթզենի, նւոյ

Voir tout