s.

mulberry-tree.

s.

ԹԹԵՆԻ կամ ԹԸԹԵՆԻ μόρον morum, -us (որպէս թէ մորենի) Տունկ՝ որ բերէ զթութ (անոյշ կամ թթուաշ) թութ ալաճը Գաղիան.։ Կամ συκάμινος sycomorus Մոլաթզենի.

Ասիցէք թթենւոյս այսմիկ. (Ղկ. ՟Ժ՟Ե. 6։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թթենի թթենիք
accusatif թթենի թթենիս
génitif թթենի թթենեաց
locatif թթենւոյ թթենիս
datif թթենւոյ թթենեաց
ablatif թթենւոյ թթենեաց
instrumental թթենեաւ թթենեաւք