va.

to acidulate, to sour;

fig.

to exasperate, to provoke.

ն.

ԹԹՈՒԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. παροξύνω acerbo, exacerbo Տալ թթուիլ կամ թթուանալ. դառնացուցանել. զայրացուցանել. թթուեցնել.

Բամբասեն ասէ զձեզ, եւ չարախօսեն, եւ ջանան զձեզ թթուեցուցանել. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թթուեցուցանեմ
դու թթուեցուցանես
նա թթուեցուցանէ
մեք թթուեցուցանեմք
դուք թթուեցուցանէք
նոքա թթուեցուցանեն
Imparfait
ես թթուեցուցանեի
դու թթուեցուցանեիր
նա թթուեցուցանէր
մեք թթուեցուցանեաք
դուք թթուեցուցանեիք
նոքա թթուեցուցանեին
Aoriste
ես թթուեցուցի
դու թթուեցուցեր
նա թթուեցոյց
մեք թթուեցուցաք
դուք թթուեցուցէք
նոքա թթուեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թթուեցուցանիցեմ
դու թթուեցուցանիցես
նա թթուեցուցանիցէ
մեք թթուեցուցանիցեմք
դուք թթուեցուցանիցէք
նոքա թթուեցուցանիցեն
Aoriste
ես թթուեցուցից
դու թթուեցուսցես
նա թթուեցուսցէ
մեք թթուեցուսցուք
դուք թթուեցուսցջիք
նոքա թթուեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թթուեցուցաներ
դուք մի՛ թթուեցուցանէք
Impératif
դու թթուեցո՛
դուք թթուեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թթուեցուցանիջիր
դուք թթուեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թթուեցուսջի՛ր
դուք թթուեցուսջի՛ք