adj.

acid, sour, tart, sharp;
bitter, harsh, grievous, sad;

s. chem.

acid.

adj.

ԹԹՈՒ կամ ԹԸԹՈՒ. ὁξύς, στρυφνός acer, acerbus Որակ համոյ՝ սո՛ւր եւ զովացուցիչ, ախորժ, միջակ ընդ դառն եւ ընդ քաղցր. ... վարի եւ իբր Դառն. դժնդակ.

Եթէ ոչ ի փայծաղէն թըթու եւ, փոթոթ ինչ մասն յախոնդիկքն ձգեսցէ. (Մագ. ՟Ծ՟Է։)

Թթու եւ կծու ի վերայ հասանեն մարմնոցս ցաւք. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Որ դաժանք եւ թթուք (կամ թթունք) են ի բոյսս. (Համամ առակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եռաթթուուկ

Երկթթուուկ

Թթուաբար

Թթուաբեր

Թթուագաին

Թթուածին, ծնի

Թթուածնազ

Թթուածնեալ

Թթուածնելի

Թթուակենցաղ

Թթուահամ

Թթուաշ

Թթուենի

Թթուեցուցանեմ, ուցի

Թթութիւն, ութեան

Թթուիկ

Թթուիմ, եցայ

Թթուութիւն, ութեան

Թթուուկ

ԹԹուումն, ման

Voir tout