cf. Թի.

s.

κώπη remus Փոքրիկ թի, մանաւանդ նաւակի.

սանձեալ թիակօք՝ (մի ձ. թիանօք) զերիվարս տախտակագործացն. (Ագաթ.։)

Հարկեալ իբր ի նաւապետէ իմեմնէ՝ սրավարեցայ թիակօք։ Նաւակառոյցք լեալք սրավար թիակօք. (Յհ. կթ.։)

Նաւ՝ եկեղեցի. առագաստ՝ խաչն փրկչական. թիակն՝ առաքելոցն պարք. (Ոսկիփոր.։)

Իսկ (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ը.)

Ինքն ունէր զթիակ նաւի. մա՛րթ է իմանալ եւ ղեկ։

Կամ Թի երկրագործաց.

Զաճիւնն թիակօք ցանել յօդս. (Ճ. ՟Ա.։)