s.

elbow-chair, armchair.

s.

Աթոռ՝ որ ունի զյենարան թիկանց նստողին. կռնակով աթոռ.

Զգեցաւ զեպիսկոպոսութեան փիլոնն եւ զեմիփորոնն, եւ նստաւ ի թիկնաթոռն իւր. (Ճ. ՟Բ.։ Հ=Յ. յուլ. ՟Ժ՟Դ.։)