adj.

having one's back injured, or one's shoulders out of joint.

adj.

Ոյր թիկունք են խլեալ, մաշեալ, տեռեալ. կռնակը քեղրթած.

Էչ անմիտ, թիկնախիլ, եւ կողավէր. (Տօնակ.։)