s.

pain in the back or shoulders.

s.

Ցաւ թիկանց, որ (որպէս ասի ի կանոնս Եղիշէի,) զգլուխն եւ զայլ անդամս շարժէ, եւ դողալ տայ. իբր ռմկ. վէճա, էնմէ. σπάσμα convulsio

Այլ ախտ, զոր կողացաւութիւն կոչեն, եւ թիկնացաւութիւն. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թիկնացաւութիւն թիկնացաւութիւնք
accusatif թիկնացաւութիւն թիկնացաւութիւնս
génitif թիկնացաւութեան թիկնացաւութեանց
locatif թիկնացաւութեան թիկնացաւութիւնս
datif թիկնացաւութեան թիկնացաւութեանց
ablatif թիկնացաւութենէ թիկնացաւութեանց
instrumental թիկնացաւութեամբ թիկնացաւութեամբք