pl. s.

letters, epistles;
certificates, instruments, documents.

s.

ԹՂԹԵԱՆ ԹՂԹԵՐ. Թուղթք. նամականի. մուրհակք. յետկարք.

Զայս ամենայն թղթեան կնքէր. (Փարպ.։)

Ո՞ւր են թղթեր նոցա։ Բերցի՛ն այսր թղթերն. (Ճ. ՟Ա.։)