s.

the drum-beat, beat of drum.

s.

Հարումն թմբկի կամ թմբկաց.

Գեղեցկապէս փութով փոխեցէ՛ք զմարմնաւոր թմբկահարութիւնս ընդ հոգեւորսն. (Թէոդոր. ի կոյսն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թմբկահարութիւն թմբկահարութիւնք
accusatif թմբկահարութիւն թմբկահարութիւնս
génitif թմբկահարութեան թմբկահարութեանց
locatif թմբկահարութեան թմբկահարութիւնս
datif թմբկահարութեան թմբկահարութեանց
ablatif թմբկահարութենէ թմբկահարութեանց
instrumental թմբկահարութեամբ թմբկահարութեամբք