cf. ԹՄԲՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ.

Թմրեցուցանէ ի խորս խաւարինս. (Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թմրեցուցանեմ
դու թմրեցուցանես
նա թմրեցուցանէ
մեք թմրեցուցանեմք
դուք թմրեցուցանէք
նոքա թմրեցուցանեն
Imparfait
ես թմրեցուցանեի
դու թմրեցուցանեիր
նա թմրեցուցանէր
մեք թմրեցուցանեաք
դուք թմրեցուցանեիք
նոքա թմրեցուցանեին
Aoriste
ես թմրեցուցի
դու թմրեցուցեր
նա թմրեցոյց
մեք թմրեցուցաք
դուք թմրեցուցէք
նոքա թմրեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թմրեցուցանիցեմ
դու թմրեցուցանիցես
նա թմրեցուցանիցէ
մեք թմրեցուցանիցեմք
դուք թմրեցուցանիցէք
նոքա թմրեցուցանիցեն
Aoriste
ես թմրեցուցից
դու թմրեցուսցես
նա թմրեցուսցէ
մեք թմրեցուսցուք
դուք թմրեցուսցջիք
նոքա թմրեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թմրեցուցաներ
դուք մի՛ թմրեցուցանէք
Impératif
դու թմրեցո՛
դուք թմրեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թմրեցուցանիջիր
դուք թմրեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թմրեցուսջի՛ր
դուք թմրեցուսջի՛ք