va.

cf. Թնդեմ.

ԹՆԴԵՄ ԹՆԴԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁνακινέω commoveo, exagito Տալ թնդալ. դղորդել. շարժլել. ցնցել.

Զսիրտն թնդէ բարկութեամբ. (Մանդ. ՟Ժ՟Ա. (կամ ըստ նոր ձ. թնդացուցանէ ի բարկութիւն)։)

Զաման ուղղոյն ... թնդեցուցեալ. (Նար. ՟Ղ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թնդեցուցանեմ
դու թնդեցուցանես
նա թնդեցուցանէ
մեք թնդեցուցանեմք
դուք թնդեցուցանէք
նոքա թնդեցուցանեն
Imparfait
ես թնդեցուցանեի
դու թնդեցուցանեիր
նա թնդեցուցանէր
մեք թնդեցուցանեաք
դուք թնդեցուցանեիք
նոքա թնդեցուցանեին
Aoriste
ես թնդեցուցի
դու թնդեցուցեր
նա թնդեցոյց
մեք թնդեցուցաք
դուք թնդեցուցէք
նոքա թնդեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թնդեցուցանիցեմ
դու թնդեցուցանիցես
նա թնդեցուցանիցէ
մեք թնդեցուցանիցեմք
դուք թնդեցուցանիցէք
նոքա թնդեցուցանիցեն
Aoriste
ես թնդեցուցից
դու թնդեցուսցես
նա թնդեցուսցէ
մեք թնդեցուսցուք
դուք թնդեցուսցջիք
նոքա թնդեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թնդեցուցաներ
դուք մի՛ թնդեցուցանէք
Impératif
դու թնդեցո՛
դուք թնդեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թնդեցուցանիջիր
դուք թնդեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թնդեցուսջի՛ր
դուք թնդեցուսջի՛ք