s.

abandonment, resignation, desertion, cession, renunciation, alienation, estrangement;
permission.

s.

Թողուլն, եւ թողանիլն. լքումն.

Խնդրէ զպատճառն իմանալ թողմանն յԱստուծոյ. (Վրք. հց. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թողումն թողմունք
accusatif թողումն թողմունս
génitif թողման թողմանց
locatif թողման թողմունս
datif թողման թողմանց
ablatif թողմանէ թողմանց
instrumental թողմամբ թողմամբք