cf. Երանգ.

s.

Գոյն. երանգ.

Յորժամ զկօշիկսն ի թոյրս սեւութեան քաջաթոյրս ներկանիցէ. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ը։)

Երփն երփն գունով փաղփեցուցանեն թոյրս զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց. (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արջնաթոյր

Գեղեցկաթոյր

Թոյրաթուխ

Լուսաթոյր

Ձիւնաթոյր

Սեւաթոյր

Սպիտակաթոյր

Քաջաթոյր

Voir tout