s.

eastern stove and oven, (tandoor).

s.

Հնոց կամ փուռն գետնափոր, ուր լինի եփել կերակուր, խորոված, հաց. վր. թոնրէ. եբր. թաննուր. թ. թանտըր, թէննուր. (Ել. ՟Ը. 3։ Ղեւտ. ՟Բ. 4։ ՟Ժ՟Ա 35։ ՟Ի՟Զ. 26։ Ովս. ՟Է. 4։ Ողբ. ՟Ե. 10։)

Թոնիր ծխեալ։ Թոնրոյ նմանեցաւ. (Փիլ. լին.։)

Ընկեա՛ զնա ի թոնիր վառեալ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ե։)

Իմանալի թոնիր, որ զհուր եւ զհաց ունիս. (Ճ. ՟Գ.։)

Զոհ եփեալ ի թոնրում. (Նախ. ղեւտ.։)