va.

to hire, to keep in pay;
to pension;
to purvey.

ն.

Թոշակաւ պատուել, կամ որպէս պաշարօք իւիք յուղարկել.

Որ ի բագնեաց կռոցն իւրեանց թոշակեցին։ Թոշակեաց նա զծառայսն Դաւթի անարգանօք. (Եփր. դտ. եւ Եփր. թագ.։)

Նոցին թղթովք թոշակեսցի յոր ճանապարհ դիմեացն. (Կանոն.։)