va.

to torment, to torture, to vex;
to treat with violence, to beat, to strike, to cudgel, to hit, to bemaul, to beat, to death.

ն.

Իբր Տոփելով կոփելով՝ գան հարկանել. կոշկոճել. կոճոպել. լլկել. չարչարել. ծեծել փետել, թմբել.

Թոպեցան յերկունս գանից. (Շար.։)

Մատո՛ հանգստեան զթոպեալս. (Նար. ՟Հ՟Բ։)

Այսր անդր ոտնառութեամբ թոպիւր. (Ճ. ՟Ա.։)

Կոշկոճեցան. Յակովբ է, որ յաշտարակէն ընկեցեալ թոպեցին. (Ոսկ. եբր.։)

Թոպեցան ի սուր սուսերի. (Յհ. կթ.։)