s.

ἑπαοιδή, ἑπάσαι incantatio, incantamentum Արուեստ թովելոյ. թովելն. կախարդանք. դիւթութիւն.

Արձակեմ ի ձեզ օձս կոտորիչս, յորս ոչ մտանիցեն թովչութիւնք. (Երեմ. ՟Ը. 17։)

Իբր թովչութեամբ իմն կախարդել սովորեալ են. (Փիլ. լիւս.։)

Զքարբս իգակերպս կալեալ թովչութեամբք. (Եզնիկ.։)

Նմանութեամբ ասի.

Թովչութիւն կնոջն բանդարգել տայր առնել եւ գլխատել (զյհ. մկրտ) վասն զարդարն խօսելոյ. (Սարկ. հանգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թովչութիւն թովչութիւնք
accusatif թովչութիւն թովչութիւնս
génitif թովչութեան թովչութեանց
locatif թովչութեան թովչութիւնս
datif թովչութեան թովչութեանց
ablatif թովչութենէ թովչութեանց
instrumental թովչութեամբ թովչութեամբք