va. vn.

to distil;
to flow down, to drop;
to sweat;
— արութեանց մարմնոյ, to suffer gonorrhea.

ն.

ԹՈՐԵՄ ԹՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. cf. ԹՈՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ.

Արտօսր ի վերայ թորեցուցեալ. յն. արտասուեալ. (Փիլ. իմաստն.։)

Ոչ սակաւ արտօսր թորեցուցեալ (կամ թորացուցեալ). (Մագ. ՟Խ՟Ա։)

Զոր (զլոյսն) յարփւոյ անտի ըստանձնեալ՝ թորեցուցանէ (ի վայր). (Մագ. ՟Կ՟Ե։)

Գրեթէ արձանն մինչեւ ցայժմ արտօսր թորէ. (Պիտ.։)

Արտօսր ինչ թորեալ։ Թափուր զմեզ թորեսցէ (ի դուրս). (Մագ. ՟Թ. եւ ՟Ի՟Ե։)

չ. ձ.

ԹՈՐԵԼ կամ ԹՈՐԻԼ. չ.ձ. Ծորիլ. սորսորիլ. հոսիլ. բղխել. վազել, կաթել.

Արտասուք ընդ ծնօտս նոցա թորէին. (Յհ. կթ.։)

Եթէ արութիւնք թորեսցեն. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Փոթորեմ, եցի

Voir tout