s.

cf. Թորումն.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թորեցումն թորեցմունք
accusatif թորեցումն թորեցմունս
génitif թորեցման թորեցմանց
locatif թորեցման թորեցմունս
datif թորեցման թորեցմանց
ablatif թորեցմանէ թորեցմանց
instrumental թորեցմամբ թորեցմամբք