va.

to cause to appear, or to seem;
to show, to make believe.

ն.

Կարծիս տալ. երեւեցուցանել. կարծեցնել, երեւցնել, սեպել տալ.

Թուեցուցանէին տաղտկացեալս զինքեանս առ ի նմանէն գոլ. (Յհ. կթ.։)

Դառն է, եւ քաղցր թուեցուցանէ. (Խոսր.։)

Զաղքատութիւնն ոչ դժուարին ինչ, այլ ցանկալի թուեցուցանէ վասն աստուածպաշտութեան. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թուեցուցանեմ
դու թուեցուցանես
նա թուեցուցանէ
մեք թուեցուցանեմք
դուք թուեցուցանէք
նոքա թուեցուցանեն
Imparfait
ես թուեցուցանեի
դու թուեցուցանեիր
նա թուեցուցանէր
մեք թուեցուցանեաք
դուք թուեցուցանեիք
նոքա թուեցուցանեին
Aoriste
ես թուեցուցի
դու թուեցուցեր
նա թուեցոյց
մեք թուեցուցաք
դուք թուեցուցէք
նոքա թուեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թուեցուցանիցեմ
դու թուեցուցանիցես
նա թուեցուցանիցէ
մեք թուեցուցանիցեմք
դուք թուեցուցանիցէք
նոքա թուեցուցանիցեն
Aoriste
ես թուեցուցից
դու թուեցուսցես
նա թուեցուսցէ
մեք թուեցուսցուք
դուք թուեցուսցջիք
նոքա թուեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թուեցուցաներ
դուք մի՛ թուեցուցանէք
Impératif
դու թուեցո՛
դուք թուեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թուեցուցանիջիր
դուք թուեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թուեցուսջի՛ր
դուք թուեցուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թթուեցուցանեմ, ուցի

Voir tout